REKLAMAČNÍ ŘÁD

Do reklamačního procesu vstupují:

PROKOM R&S s.r.o., společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13688, se sídlem Pekařská 1641/79b, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ: 64087093,
DIČ: CZ 64087093, na straně jedné, dále jen jako prodávající.

Spotřebitel na straně druhé, dále jen jako kupující.

V případě, že kupující obdrží zboží, které považuje za vadné, nebo se v rámci 24 měsíční záruční lhůty projeví jako vadné, je kupující neprodleně povinen po zjištění této vady kontaktovat prodávajícího na e-mail eshop@prokom.cz.

Na tento e-mail při zaslání info e-mailu připojí kupující fakturu za zakoupené zboží, napíše popis závady, připojí fotodokumentaci závady a zašle svůj návrh na řešení své reklamace.

Na takto zaslaný e-mail bude prodávající reagovat nejpozději do 24 hodin.

V této odpovědi na e-mailu kupujícího prodávající navrhne další postup řešení této reklamace. V případě, že to charakter vadného zboží a jeho stav dovolí, může prodávající vyzvat kupující k zaslání vadného zboží zpět prodávajícímu.

Vadné zboží pak řádně zabalené zašle nebo po dohodě přiveze kupující na adresu provozovny prodávajícího:

PROKOM R&S s.r.o., Pekařská 1641/79b, 747 05 Opava – Kateřinky.

V případě oprávněné reklamace kupujícího, kterou vyřídí prodávající v zákonné lhůtě třiceti dní, zajistí prodávající okamžitou výměnu za bezvadné zboží nebo bude akceptovat návrh kupujícího na vyřešení reklamace.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při nevhodném a neodborném zacházení, či na zboží vrácené v obalu, který dostatečně nechrání zboží při přepravě.

Záruka se dále nevztahuje na výsledek aplikace výrobků OWATROL. OWATROL International, ani prodávající, nemůže nést odpovědnost za výsledek aplikace, jelikož nemá pod svou kontrolou podmínky, za kterých byly produkty OWATROL aplikovány.

Za škody vzniklé při přepravě zboží zakoupeného kupujícím odpovídá přepravce, který dodává zboží kupujícímu na jeho adresu uvedenou při objednávce, a to od doby převzetí zboží od prodávajícího.

Dbejte tedy následujícího doporučení při převzetí zásilky od přepravce:

Při doručení zásilky je kupující bezprostředně povinen spolu s přepravcem překontrolovat stav zásilky (neporušenost obalu, poškození obalu..).

V případě, že zásilku kupující považuje za vadnou nebo poškozenou, doporučujeme zásilku od přepravce nepřebírat, případně přebrat a sepsat s přepravcem škodní protokol, kde kupující uvede veškerá poškození a nedostatky do škodního protokolu přepravce.

Je-li s přepravcem sepsán škodní protokol o poškození doručené zásilky, je potřeba tuto skutečnost sdělit neprodleně prodávající na email eshop@prokom.cz a připojit škodní protokol do zasílané zprávy.

Pokud poškozenou zásilku od přepravce kupující nepřebere z důvodu, že neposkytl při převzetí zaslaného zboží přepravci součinnost nebo zásilku nepřevzal záměrně a tato zásilka bude zaslána zpět prodávající, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vynaložené na dopravu zboží ke kupujícímu a zpět.

V případě, že kupující potvrdí přepravci svým podpisem převzetí zásilky bez výhrad, nemá žádný nárok na dodatečnou reklamaci, poškozené zásilky.